III.2.3. Numeralia

1.) Kardinalzahlen

 

1 sun 6 anden 11 ddusun 16 dduanden 30 cél dduan
2 sleido 7 zido 12 dduslido 17 ddurdo 40 frán dduan
3 cél 8 thrén 13 dducél 18 dduthrén 50 helin dduan
4 frán 9 galdo 14 ddufrán 19 ddugaldo 100 therdo
5 helin 10 dduan 15 ddúlin 20 slidduan 1000 curdo

Von den Kardinalzahlen wird nur sun dekliniert; die anderen Zahlworte gelten als Plural.

2.) Ordinalzahlen

1. sunin 6. andenin 11. ddusunin
2. sleidos 7. zidos 12. dduslidos
3. célin 8. thrénin 13. dducélin
4. frás 9. galdos 14. ddufránin
5. helinin 10. dduanin 20. slidduanin

Die Ordinalia deklinieren wie Adjektive.